ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ЗАТВЕРДЖУЮДиректор ТОВ “НЮВОРК”Зазуляк М.М.“03” грудня 2019 р.
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «НЮВОРК», в особі директора, Зазуляка Миколи Михайловича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ») і містить всі істотні умови надання послуг в сфері інформаційних технологій.1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт договору публічної оферти рівносильний укладенню ДОГОВОРУ на умовах, викладених в договорі публічної оферти).1.3. Беручи до уваги, що ВИКОНАВЕЦЬ, відповідно до статті 633 ЦК України, надає послуги із забезпечення використання онлайн-системи "NUWORK" (далі NUWORK) будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або фізичній особі, а ЗАМОВНИК після акцепту ДОГОВОРУ публічної оферти (далі - ДОГОВОРУ) стає користувачем послуг ВИКОНАВЦЯ, Сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цього ДОГОВОРУ і зобов'язуються неухильно їх дотримуватися.1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного ДОГОВОРУ і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Пропоновані можливості, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує Вам відмовитися від використання послуг.1.5. Акцептом ДОГОВОРУ є Реєстрація в NUWORK і оплати послуг ВИКОНАВЦЯ, в разі платних тарифів.1.6. Якщо ЗАМОВНИК має інші підписані договори з ВИКОНАВЦЕМ на надання послуг чи поставку програмного забезпечення NUWORK, зафіксовані в письмовому вигляді і підписані ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ дані договори мають преважну силу з даним ДОГОВОРОМ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Предметом цього ДОГОВОРУ є надання ЗАМОВНИКУ на платній або безоплатній основі послуг із забезпечення користування NUWORK ВИКОНАВЦЕМ. Термін і кількість користувачів, в залежності від оплаченого рахунку ЗАМОВНИКОМ, і відповідно до умов цього ДОГОВОРУ за діючими тарифами (надалі - тарифами) ВИКОНАВЦЯ.2.2. ДОГОВІР доповнення до публічної оферти і тарифи є офіційними документами ВИКОНАВЦЯ і публікуються на сайті https://nuwork.me/2.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати умови ДОГОВОРУ та доповнення до ДОГОВОРУ без попереднього узгодження з ЗАМОВНИКОМ, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сервері https://nuwork.me/. Такі зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін набрання ними чинності не визначено додатково при їх опублікування.2.4. Відповідно до умов ДОГОВОРУ, ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе обов'язок по наданню ЗАМОВНИКУ послуг, зазначених у цьому ДОГОВОРІ, і надає послуги, зазначені в п. 2.1. безпосередньо ЗАМОВНИКУ.2.5. Цей ДОГОВІР не є ліцензійним договором та не передбачає передачі прав інтелектуальної власності Програмної продукції, будь-якого іншого програмного забезпечення від ВИКОНАВЦЯ до ЗАМОВНИКА.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ3.1. В рамках цього ДОГОВОРУ ВИКОНАВЦЬ зобов'язується:3.1.1. прийняти на себе обов'язки з надання послуг, зазначених в п. 2 цього ДОГОВОРУ;3.1.2. не поширювати отриману від ЗАМОВНИКА або інших джерел інформацію, що стосується інтересів ЗАМОВНИКА, в ході реалізації ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, згідно з чинним законодавством України;3.1.3. в разі виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, негайно повідомити про це ЗАМОВНИКУ;3.1.4. забезпечити стабільну роботу системи NUWORK на 98% часу в перерахунку на місяць;3.1.5. приймати будь-які інші заходи, необхідні для належного виконання своїх зобов'язань по ДОГОВОРУ;
4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА4.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:4.1.1. надати ВИКОНАВЦЮ на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання передбачених послуг справжнім ДОГОВОРОМ;4.1.2. при необхідності забезпечити ВИКОНАВЦЯ всім необхідним для виконання своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ належним чином;4.1.3. приймати від ВИКОНАВЦЯ послуги, що надаються їм по ДОГОВОРУ.4.1.4. оплачувати надані ВИКОНАВЦЕМ платні послуги на умовах і в порядку, визначеному цим ДОГОВОРОМ.4.1.5. не передавати чи продавати чи розповсюджувати будь-яким чином NUWORK отриманий від ВИКОНАВЦЯ за цим ДОГОВОРОМ третім особам; 4.1.6. не вносити будь-які зміни до NUWORK отриманий від ВИКОНАВЦЯ за цим ДОГОВОРОМ.  
5. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ5.1. Ознайомившись з тарифами і типами аккаунтів, ЗАМОВНИК ставить позначку про згоду з умовами даної оферти – акцепт під час реєстрації. ДОГОВІР публічної оферти вважається укладеним з моменту акцепту оферти і оплати платних послуг ВИКОНАВЦЯ. Після укладення ДОГОВОРУ, ЗАМОВНИК отримує повідомлення на вказану поштову адресу з посиланням на створений під ЗАМОВНИКА аккаунт.5.2. Оплата всіх видів послуг, крім користувачів безкоштовного аккаунта з обмеженими функціями, зазначених в тарифах, проводиться ЗАМОВНИКОМ авансовим платежем у розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості послуг. Вартість додаткових платних послуг визначається ВИКОНАВЦЕМ на підставі умов, узгоджених з ЗАМОВНИКОМ, про що ВИКОНАВЕЦЬ направляє ЗАМОВНИКУ відповідне повідомлення на вказану ЗАМОВНИКОМ електронну адресу. Оплата повної вартості таких послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ не пізніше 3 (трьох) календарних днів, наступних після направлення ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ повідомлення про повну вартість додаткових послуг. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання додаткових послуг тільки після оплати повної вартості таких послуг.5.3. Оплата платних послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування суми платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.  5.4. У період до 7 (семи) днів з дати створення облікового запису ЗАМОВНИКОМ в NUWORK послуги надаються безкоштовно і без обмеження функцій (trial period). На 8-й (восьмий) день аккаунт ЗАМОВНИКА переходить на платний тариф. Якщо баланс негативний, то аккаунт блокується до оплати. Детальна інформація за тарифами розміщена на сторінці https://nuwork.me/price.html.5.5. Послуги вважаються сплаченими ЗАМОВНИКОМ з моменту зарахування коштів ВИКОНАВЦЮ на розрахунковий рахунок.5.6. У разі деактивації користувача ЗАМОВНИКОМ, зворотна активація буде доступна через 7 (сім) календарних днів.5.7. З метою цього ДОГОВОРУ приймається оплата платних послуг ВИКОНАВЦЯ:5.7.1. через відділення будь-якого комерційного банку;5.7.2 через сервіси інтернет-банкингу будь-якого комерційного банку5.7.3. в безготівковій формі з розрахункового рахунку ЗАМОВНИКА.5.8. Вибір і використання способу / форми оплати платних послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ на власний розсуд і без передбаченої відповідальності ВИКОНАВЦЯ. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних ЗАМОВНИКОМ способу / форми оплати виходять за рамки ДОГОВОРУ і регулюються угодами між ЗАМОВНИКОМ і відповідними організаціями.5.9. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання своїх зобов'язань по ДОГОВОРУ з моменту акцепту і оплати платних послуг згідно з п. 5.5. ДОГОВОРУ. Термін виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов'язань по ДОГОВОРУ по платним послугам обмежений останнім днем календарного місяця надання послуг.5.10. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі після закінчення терміну надання послуг, і вважаються прийнятими ЗАМОВНИКОМ, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення отримання ЗАМОВНИКОМ послуг не виставлена рекламація.5.11. Фактом надання послуг являється останній день календарного місяця.
6. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ Укладення договору ОФЕРТИ6.1. ЗАМОВНИК приймає акцепт договору шляхом прийняття умов ДОГОВОРУ через інтерфейс NUWORK.
7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ7.1. ДОГОВІР діє з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://nuwork.me/, вступає в силу з моменту акцепту оферти ЗАМОВНИКОМ і діє:7.1.1. до моменту виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов'язань з надання платних послуг в обсязі, що відповідає розміру виробленої ЗАМОВНИКОМ по ДОГОВОРУ передоплати (в тому числі повторно виробленої до припинення ДОГОВОРУ), або7.1.2. до моменту розірвання ДОГОВОРУ.7.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право внести зміни в умови ДОГОВОРУ і / або відкликати ДОГОВІР в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення ВИКОНАВЦЕМ змін в ДОГОВІР, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх опублікування.7.3. У разі відкликання ДОГОВОРУ ВИКОНАВЦЕМ протягом терміну дії ДОГОВОРУ, ДОГОВІР вважається припиненим з моменту відкликання.
8. Розірвання договору ОФЕРТИ8.1 ДОГОВІР може бути розірваний ЗАМОВНИКОМ тільки в разі істотного порушення ДОГОВОРУ ВИКОНАВЦЕМ відповідно до чинного законодавства та умов ДОГОВОРУ.8.2 ДОГОВІР може бути розірваний ВИКОНАВЦЕМ в будь-який момент на свій розсуд шляхом направлення ЗАМОВНИКУ відповідного письмового повідомлення. ДОГОВІР вважається припиненим з моменту подання відповідного повідомлення ВИКОНАВЦЕМ. Залишок коштів ЗАМОВНИКА підлягає поверненню на вимогу ЗАМОВНИКА.
9. ГАРАНТІЇ9.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті ДОГОВОРУ, ВИКОНАВЕЦЬ не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по ДОГОВОРУ і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо не порушення прав.9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього ДОГОВОРУ шляхом його акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:9.2.1. ЗАМОВНИК вказав свої достовірні персональні дані при реєстрації ВИКОНАВЦЮ та достовірні персональні дані ЗАМОВНИКА для формування платіжних документів платежу за послуги.9.2.2. ЗАМОВНИК укладає ДОГОВІР добровільно, при цьому ЗАМОВНИК повністю ознайомився з умовами ДОГОВОРУ, повністю розуміє предмет ДОГОВОРУ, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання ДОГОВОРУ.9.2.3. ЗАМОВНИК (юридична особа), має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання ДОГОВОРУ ЗАМОВНИКОМ.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ10.1. У разі якщо з якої-небудь причини ВИКОНАВЕЦЬ не почне надавати послуги, або почне надавати послуги з порушенням термінів, відповідальність ВИКОНАВЦЯ за допущене порушення ДОГОВОРУ і засоби правового захисту ЗАМОВНИКА щодо такого порушення обмежуються на власний розсуд ВИКОНАВЦЯ виключно компенсацією коштів ЗАМОВНИКА за період відстрочки надання платних послуг.10.2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності по ДОГОВОРУ за10.2.1. будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін;10.2.2. будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду ЗАМОВНИКА та / або третіх сторін незалежно від того, міг ВИКОНАВЕЦЬ передбачити можливість таких збитків чи ні;10.2.3. використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) ЗАМОВНИКОМ обраної ним форми оплати платних послуг по ДОГОВОРУ.10.3. Сукупна відповідальність ВИКОНАВЦЯ по ДОГОВОРУ, по будь-яким позовом або претензії щодо ДОГОВОРУ або його виконання, обмежується сумою всіх платежів, сплаченої ВИКОНАВЦЮ ЗАМОВНИКОМ по ДОГОВОРУ.10.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за порушення умов ДОГОВОРУ, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збоїв роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ВИКОНАВЦЕМ ДОГОВОРУ та непідконтрольні ВИКОНАВЦЮ.
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАМОВНИКА11.1. ЗАМОВНИК несе всю відповідальність за11.1.1 . дотримання всіх вимог законодавства;11.1.2. активацію / деактивацію користувачів аккаунта.11.2. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов ДОГОВОРУ ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання послуг до моменту усунення ЗАМОВНИКОМ допущених порушень та / або розірвати ДОГОВІР з направленням відповідного повідомлення ЗАМОВНИКОВІ за адресою електронної пошти ЗАМОВНИКА, вказану при реєстрації. При розірванні ДОГОВОРУ ВИКОНАВЦЕМ згідно з цим пунктом ВИКОНАВЕЦЬ також має право шляхом утримання стягнути з ЗАМОВНИКА неустойку в розмірі різниці між сумою сплаченого ЗАМОВНИКОМ авансового платежу за надання платних послуг та вартістю платних послуг, фактично наданих ВИКОНАВЦЕМ до моменту такого розірвання.
12. ІНШІ УМОВИ12.1. Чинне законодавство. ДОГОВІР, його укладення і виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, не врегульовані ДОГОВОРОМ або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжності між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ щодо ДОГОВОРУ, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.12.2. Повідомлення. Будь-які повідомлення по ДОГОВОРУ можуть направлятися однією Стороною іншій Стороні:12.2.1. по електронній пошті, а) на адресу електронної пошти ЗАМОВНИКА, зазначеної ним при реєстрації аккаунта, з адреси електронної пошти ВИКОНАВЦЯ, з доменом nuwork.me в разі, якщо одержувачем є ЗАМОВНИК, і б) на адресу електронної пошти ВИКОНАВЦЯ, з доменом nuwork.me, з адреси електронної пошти ЗАМОВНИКА, зазначеної ним при реєстрації аккаунта;12.2.2. поштою з повідомленням про вручення.12.3. Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цього ДОГОВОРУ, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.12.4. Сторони погодили, що первинні документи на виконання цього ДОГОВОРУ будуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері кваліфікованого електронного підпису. У разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.12.5. ДОГОВІР є повною домовленість між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ. ВИКОНАВЕЦЬ не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмета ДОГОВОРУ, за винятком зазначених в оферті, якими регулюється виконання ДОГОВОРУ, за винятком випадку, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ. У разі, якщо будь-які умови Додатків суперечать умовам ДОГОВОРУ оферти, положення оферти будуть переважати.12.6. Якщо будь-яка з положень ДОГОВОРУ визнано недійсним або незаконнім, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, таке положення потрібно видалити з ДОГОВОРУ і замінити новим положенням, що максимально відповідає початковим намірам, що містяться в ДОГОВОРІ, при цьому інші положення ДОГОВОРУ не змінюються і залишаються в силі.
13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯТОВ «НЮВОРК»ЄДРПОУ: 42595502Адреса розміщення в мережі Інтернет: https://nuwork.me/